VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – SEMINÁŘE, WORKSHOPY, KURZY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SEMINÁŘŮ, WORKSHOPŮ A KURZŮ

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup seminářů, workshopů a kurzů (dále označované jako „produkt“ či „produkty“ ) přes webové rozhraní www.klara-mar.cz

2. Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem produktů nebo s užíváním internetových stránek www.klara-mar.cz souvisí.

3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než produkt koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním produktu. Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že kliknete na tlačítko „Odeslat“, mi totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji.

II. Důležité pojmy (definice)

1. PRODÁVAJÍCÍ. 

Prodávajícím je: Klara-Mar s.r.o.

IČ: 19633050

DIČ: Není plátce DPH

S místem podnikání: Korunní 2569/108, Vinohrady (Praha 10), 101 00

Kontaktní telefon: +420604540651

E-mail (adresa pro doručování elektronické pošty): info@klara-mar.cz

Webové rozhraní: www.klara-mar.cz

2. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.klara-mar.cz uzavře se mnou jako Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.

3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít zato, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to taková Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

7. ÚČASTNÍK AKCE. Není-li výslovně domluveno mezi mnou a Kupujícím jinak, je Účastníkem akce Kupující. Pokud je na základě vzájemné dohody Účastník semináře, workshopu či kurzu rozdílný od Kupujícího, vztahují se na Účastníka akce stejná pravidla jako na Kupujícího, který by byl za běžných okolností i Účastníkem akce.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující objednává produkty přes webové rozhraní, tj. skrze automatický objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.

2. POPIS PRODUKTŮ. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízených produktů včetně uvedení toho, co obsahují, komu jsou určeny, co Kupujícímu mohou přinést a v jakém formátu je poskytovány, případně, zda jsou pro jejich efektivní používání a absolvování nutné ještě nějaké další podmínky. Je zde i podrobný popis bonusů, které jsou k jednotlivým produktům poskytnuty. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije. Účastník seminářů (Kupující) bere na vědomí, že název, termín konání či místo konání může být změněno. O této změně bude účastník semináře informován před začátekm konání semináře.

3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ. Pro objednání produktů přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolíte způsob úhrady (pokud vyplnění některého z uvedených údajů nepožadujete, smažte prosím) a vyberete označením (zakliknutím) vybraný produkt nebo produkty.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“.

O obdržení objednávky vás budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

4. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

IV.Cena produktů a platba

1. CENA PRODUKTŮ. Na webovém rozhraní je vždy uvedena aktuálně platná cena jednotlivých produktů. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena.  Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Odeslat“) je proto již konečnou cenou. Kupující bere na vědomí, že cena produktu může být snížena. Pokud již došlo k zaplacení původní vyšší ceny, bude rozdíl ceny vrácen zpět na bankovní účet, ze kterého byla cena produktu zaplacena. O této situaci bude Kupující informován e-mailem a přílohou e-mailu mu bude zaslán nový doklad o zaplacení. Pokud Kupující již zaplatil cenu produktu, nemůže být naopak cena zvednuta a od Kupujícího požadován doplatek. Pokud byla akce zrušena, bude Kupujícímu již zaplacená Kupní cena do 7-mi pracovních dnů vrácena na bankovní účet, ze kterého byla platba poslána. O této skutečnosti bude informován e-mailem a budou mu k tomu přílohou poslány i příslušné dokumenty.

2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Rozhodující konečná cena je uvedena v zálohové faktuře a po zaplacení i na faktuře a daňovém dokladu o zaplacení. Spotřebitel si může vybrat platbu v CZK či v EUR.

4. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkty dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.

4. ZPŮSOB PLATBY.

Jednorázově a bezhotovostně bankovním převodem na můj účet. Platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny, pokyny k platbě v podobě faktury obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována.

A. Bankovní účet pro platbu v CZK: 2502638345 / 2010 (IBAN: CZ41 2010 0000 0025 0263 8345  SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX)

B. Bankovní účet pro platbu v EUR: 2402638356/2010 (IBAN: CZ88 2010 0000 0024 0263 8356   SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX)

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se primárně hradí v korunách českých. V přihlašovacím formuláři si však můžete vybrat měnu, ve které chcete platit. Převodní kurz mezi českou korunou a Eurem (primární ceny jsou v CZK) je měnný. Důvodem je, že skrze fakturační systém je přihlašovací formulář propojen s aktuálním kurzovním lístekm ČNB.

Pokud budete chtít i po odeslání přihlašovacího formuláře provést změny pro fakturaci, kontaktujte mě na info@klara-mar.cz.

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY.

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky a zaslání zálohové faktury. Datum splatnosti je uvedený v pokynech k platbě – v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. Poté bude Kupujícímu fakturačním systémem vystavena faktura a daňový doklad o provedení platby.

O přijetí platby vás budu informovat e-mailem do 5-ti pracovních dnů od přijetí platby. Taktéž Vám bude zaslán e-mail s důležitými informacemi ke konání semináře,workshopu či kurzu, faktura a daňový doklad o provedení platby.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Semináře, workshopy ani kurzy není možné hradit formou splátkového kalendáře, pokud není výslovně dohodnuto jinak. Semináře, workshopy ani kurzy není možné hradit v hotovosti.

V. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem a ochrana autorských práv.

1. V rámci některých akcí dostane účastník po jejich absolvování bonus ve formě následného digitálního obsahu (např. audio vedených meditací, doprovodná videa apod.). Tento bonus je vždy uveden v popisu semináře i ve shrnutí nad objednávkovým formulářem.

2. PŘÍSTUP DO ČLENSKÉ SEKCE ČI PŘÍPADNÝ ÚŽIVATELSKÝ ÚČET. Po absolvování semináře, bylo-li součástí či bonusem následné obdržení digitálního obsahu, obdržíte přístupové údaje k přihlášení do členské sekce. Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v případném uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněna vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv.

3. Digitální obsah zasíláme pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .doc a pdf. K přehrání obsahu (na základě zaslaných přístupů) ve členskou sekci, je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro on-line přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

4. Produkty jsou vytvořeny s využitím mých znalostí, zkušeností a praxe. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemohu odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete. Produkty nenahrazují osobní konzultaci. Upozorňuji, že se nejedná o zdravotní služby (viz. čl. VII „Podmínky účastí na semináři a storno podmínky“). Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

VI. Podmínky účasti na semináři a storno podmínky

1. PODMÍNKY ÚČASTI NA SEMINÁŘI.

Přihláška na akci je platná a Vaše místo rezervováno až po zaplacení celé Kupní ceny (viz. čl IV „4. Způsob platby„). Vztah mezi Kupujícím a Účastníkem akce je vysvětlen v bodě II.7. výše. Za běžných okolností je Kupující zároveň i Účastníkem akce.

Účast na semináři je dobrovolná. Seminář není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Tatáž oznamovací povinnost platí pro případnou dřívější drogovou závislost účastníka. Užití drog během semináře vede k okamžitému vyloučení ze semináře bez navrácení kurzovného. V případě jakékoliv současné léčby je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře nebo psychoterapeuta.

Účastník akce je v celém průběhu semináře, workshopu či kurzu za sebe odpovědný. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se Účastník akce řídí podle vlastního uvážení. Účastník akce bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.

Jedná-li se o akci, jehož součástí jsou systemické konstelace, Účastník akce bere na vědomí, že nárok na vlastní konstelaci není. Důvody k tomuto pravidlu jsou vysvětleny zde.

Nárok na vlastní konstelaci nevzniká ani v případě tzv. minikonstelací, protože se jedná o práci v malých skupinkách a metoda je tedy technicky v tomto případě používána jinak.

Další informace o konstelacích, o tom, jak se na akce tohoto typu připravovat a o možných rizikách a vedlejších účincích systemických konstelací naleznete zde.

Semináře, workshopy a kurzy jsou formou osobního rozvoje a spirituálního růstu a jakékoliv pozdější nároky na odškodnění za hmotné nebo nehmotné škody, způsobené účastí na akci (vyjma těch, které by byly způsobeny hrubou nedbalostí organizátora nebo lektora) jsou vyloučeny.

Právem lektora je ukončit účast kohokoliv, u koho to lektor uzná-li za vhodné. V tomto případě bude poplatek za akci navrácen. Účastník  akce může kdykoliv akci na vlastní odpovědnost opustit. V tomto případě se poplatek za akci nevrací.

Svojí přihláškou na seminář vyjadřuje účastník svolení k případnému zhotovení zvukového nebo obrazového záznamu průběhu konstelací ke studijním účelům lektora. Tento záznam je určen pouze pro osobní či výukovou potřebu lektora, zveřejnění nebo poskytnutí třetímu je vyloučeno. V některých předem ohlášených případech je seminář/přednáška zaznamenáván/a na video za účelem zveřejnění jeho/její části nebo i celého semináře/přednášky (např. na YouTube-kanálu lektora). V těchto případech na to účastníci budou předem upozorněni a bude jim předloženo k podpisu povolení k použití osobních údajů a záznamu v souladu s předpisy GDPR. Ti z účastníků, kteří nebudou chtít být na záznamu zachyceni, dostanou k tomu speciální instrukce (např. jim bude poskytnuto místo, které kamera nezabírá nebo jejich vlastní konstelace nebude zaznamenávána).

2. STORNO PODMÍNKY. Při odhlášení se z celodenního či víkendového semináře do čtrnácti (14) dnů před zahájením jsou storno-poplatky 500,- Kč. Při odhlášení se z celodenního či víkendového semináře třináct až čtyři (13 – 4) dny před zahájením propadá 1/3 kurzovného. Při odhlášení se z večerního semináře do sedmi (7) dnů před zahájením jsou storno-poplatky 50% ceny. Při odhlášení se z večerního semináře méně než sedm (7) dní před zahájením propadá plná cena kurzovného. Obě storna platí, pokud nebude účastníkem určen vhodný náhradník. Organizátor si vyhrazuje možnost náhradníka odmítnout. Při pozdějším odhlášení kurzovné nevracíme s výjimkou potvrzeného vážného onemocnění (v takovém případě platí storno 500,- Kč, tato cena se nevztahuje k večerním seminářům). Po absolvování semináře je jakýkoliv nárok na vrácení kurzovného vyloučen. Změna místa konání je vyhrazena (v rámci stejného města). Je-li znemožněno seminář či jakoukoli živou akci konat z důvodu vládních nařízení, zůstává uhrazené kurzovné jako kredit, který může být využit na jakoukoli jinou akci, kterou si účastník vybere.

Pokud jste se rozhodli svou účast na semináři odvolat více jak 14 dní před jeho konáním, informujte mě, prosím, na mém kontaktním e-mailu info@klara-mar.cz. Můžete použít i vzorový formulář, který je přílohou tohoto textu, dole na těchto stránkách. Proto, abych Vám mohla Kupní cenu co nejdříve vrátit, vás požádám o zaslání buď potvrzení o zaplacení nebo alespoň o datum, kdy jste platbu provedli.

3. Jako Prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 10 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší. V případě odstoupení od smlouvy jsem oprávněna vám okamžitě zrušit přístup do členské sekce.

4. Je-li Vám společně s produktem poskytnut dárek, bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny a absolvování semináře.

5. Mým právem je nejen změna místa, názvu či doby trvání akce (viz. čl. III. 2), ale i ceny (viz. čl. IV. 1) nebo dokonce zrušení celé akce. O všech těchto změnách bude Kupující informován e-mailem, který uvedl v přihlašovacím formuláři. V žádném z těchto případů, s výjimkou zrušení celé akce, Kupujícímu nenáleží peněžní náhrada za tyto změny. Vrácení zaplacené Kupní ceny se řídí výše popsanými pravidly.

VII. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě, prosím, na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese info@klara-mar.cz.

2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webovém rozhraní. 

3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

4. Tyto VOP jsou účinné od 7.9.2023

Vzorový formulář pro odstoupení ze smlouvy

vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: ……………

IČ: ……………

Adresa: ……………

telefon: ……………

Adresa pro doručování elektronické pošty: ……………

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):

Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):

Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*) (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě):

Datum:

(*) Nehodící se škrtněte